Kính hiển vi Meiji

> Kính hiển vi Meiji

Kính hiển vi Meiji EMF

Kính hiển vi Meiji EMF-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMF-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ…
Kính hiển vi Meiji EMF

Kính hiển vi Meiji EMF-2

Kính hiển vi soi nổi Model: EMF-2 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMT-1

Kính hiển vi Meiji EMT-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMT-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMT-2

Kính hiển vi Meiji EMT-2

Kính hiển vi soi nổi Model: EMT-2 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMT-3

Kính hiển vi Meiji EMT-3

Kính hiển vi soi nổi Model: EMT-3 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMT-4

Kính hiển vi Meiji EMT-4

Kính hiển vi soi nổi Model: EMT-4 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMTR-1

Kính hiển vi Meiji EMTR-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMTR-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMTR-2

Kính hiển vi Meiji EMTR-2

Kính hiển vi soi nổi Model: EMTR-2 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMTR-3

Kính hiển vi Meiji EMTR-3

Kính hiển vi soi nổi Model: EMTR-3 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMTR-3

Kính hiển vi Meiji EMTR-4

Kính hiển vi soi nổi Model: EMTR-4 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMX-1

Kính hiển vi Meiji EMX-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMX-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ-1

Kính hiển vi Meiji EMZ-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ

Kính hiển vi Meiji EMZ-10

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 2 mắt) Model: EMZ-10 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-12

Kính hiển vi Meiji EMZ-12

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 2 mắt) Model: EMZ-12 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-12TR

Kính hiển vi Meiji EMZ-12TR

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-12TR Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-13

Kính hiển vi Meiji EMZ-13

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-13 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRD

Kính hiển vi Meiji EMZ-13TR

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-13TR Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi soi nổi Meiji EMZ-5

Kính hiển vi Meiji EMZ-5

49,500,000 
Kính hiển vi soi nổi EMZ5 Model: EMZ-5 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: 49.500.000 đ (đã bao gồm 10% VAT)…
Kính hiển vi Meiji EMZ

Kính hiển vi Meiji EMZ-5D

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 2 mắt) Model: EMZ-5D Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ *…
Kính hiển vi Meiji EMZ-5TR

Kính hiển vi Meiji EMZ-5TR

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-5TR Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: 99.000.000 đ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-5TRD

Kính hiển vi Meiji EMZ-5TRD

89,000,000 
Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-5TRD Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: 89.000.000 đ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8TR

Kính hiển vi Meiji EMZ-8TR

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-8TR Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRD

Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRD

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-8TRD Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRU

Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRU

Kính hiển vi soi nổi (Kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-8TRU Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Page 1 of 3123

Danh mục sản phẩm