Máy đo đa chỉ tiêu Martini Mi 170

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

Model: Mi 170

Nhà sản xuất: Martini – Rumani

Giá: Liên hệ

Khoảng đo EC: 0.00 đến 29.99 mS/cm; 30.0 đến 299.9mS/cm; 300 đến 2999 mS/cm; 3.00 đến 29.99 mS/cm; 30.0 đến 200.0 mS/cm; > 500.0 mS/cm.

Khoảng đo TDS: 0.00 đến 14.99 mg/L (ppm); 15.0 đến 149.9 mg/L (ppm); 150 đến 1499 mg/L (ppm); 1.5 đến 14.99 g/l (ppt); 15.0 đến 100.0 g/l (ppt); > 400 g/l.

Khoảng đo độ mặn: 0.0 đến 400.0%.